Utleie

Sandnes kunst & kulturhus inneholder saler, kurs- og konferanselokaler, utstillingslokaler og kafé. I tillegg finnes det en foajé på 400 m² som brukes til konserter, selskaper og utstillinger.Utleiebetingelser

Sandnes kulturhus og KINOKINO:

1. Bindende avtale foreligger først når leiekontrakt er undertegnet av begge parter. Dersom leiekontrakt ikke er undertegnet og returnert innen 14 dager etter mottakelsen, kan kulturhuset fritt disponeres for andre formål. Ved avlysning av kontraktsfestet arrangement faktureres ett kanselleringsgebyr på 10 % av basisleien. Ved avlysning mindre enn 8 uker før arrangement er gebyret 50 % av basisleien. Ved avlysning mindre enn 1 uke før arrangementet betales full leie, inkludert teknisk utstyr og bestilt personell. I tilfeller hvor publikum skal ha refundert billetter, beregnes 50 % tilegg til billettavgiften. Andre kanselleringsavgifter kan i særlige tilfeller avtales.

Forskuddsbetaling kan forlanges for leietakers antatte forpliktelser helt eller delvis. Leietakers forpliktelser motregnes i billettomsetningen. Før avregning foreligger, vanligvis innen 20 dager, disponerer kulturhuset et beløp tilsvarende antatt leiebeløp. Leietaker kan med 1 dags varsel utbe seg à konto -beløp av disponibel billettomsetning. Med mindre annet er særlig avtalt kan slik utbetaling tidligst finne sted ved arrangementets avslutning.

Bevegelig husleie: I tillegg til basisleien betales kr. 15 per solgte billett i bevegelig husleie. Dette gjelder også for fribilletter. Bevegelig husleie bortfaller på arrangement som er tildelt Sandnes kommunes støtte til leie av Sandnes kulturhus.

2. Leie av utstyr og personell, som ikke dekkes av grunnleien, belastes etter gjeldende prisliste. Prisfastsettelse for personalbistand er underlagt tariffavtaler og kan endres på kort varsel og eventuelt med tilbakevirkende kraft. Av sikkerhetshensyn fastsetter kulturhuset til enhver tid det antall kontrollører som må være tilstede.

3. Kulturhusets betjente lysanlegg forutsettes benyttet/betalt når effektbelysning er aktuell. Kulturhusets betjente lydanlegg forutsettes benyttet i den utstrekning spesifiserte krav til kapasitet kan tilfredstilles.

4. Kulturhusets billettsystem skal benyttes. Billettsalg skal kun finne sted i kulturhusets billettluke og de av kulturhusets godkjente salgssteder.

5. Kulturhusets styre og administrasjon disponerer fast 14 billetter. Politi og Brannvesen har rett til å rekvirere 2 billetter hver til forestilling. Plasser til eventuelt teknisk utstyr reserveres etter behov.

6. Leietaker innhenter selv alle nødvendige tillatelser fra myndighetene, så som politi-, arbeids/oppholdstillatelser, TONO – avgift m.m. Leietaker sørger også for nødvendig avregning med TONO.

7. Kulturhuset utfører program-, plate/kassett-, souvenir salg etc. mot 10 % provisjon av brutto omsetning. Salg som ikke utføres av kulturhuset, kan bare finne sted etter særskilt, skriftlig avtale.

8. Arrangøren er ansvarlig for at det utarbeides særskilt markedsføringsplan for det enkelte arrangement og at markedsføringen samordnes med kulturhusets markedsføring. Annonsering bestilles hos kulturhusets markedssjef. Obligatorisk minimumsannonsering i kulturhusets fellesannonser, ca. kr 1000,-, vil komme i tilegg til husleie hvis ikke annet er avtalt.

9. Røyking er forbudt i sal og på scene. Bruk av åpen ild og pyrotekniske hjelpemidler kun etter avtale med kulturhuset og ved Brannvesenets godkjenning. Dersom ingen tillatelse/avtale foreligger, kan kulturhuset nekte bruk av åpen ild og pyrotekniske hjelpemidler.

10. Leietaker bærer selv ansvaret for publikum og de opptredende samt deres rekvisitter og eiendeler. Kulturhusets ansvar overfor publikum, de opptredende og andre dekker kun de forhold som naturlig kan legges kulturhuset til last.

11. Leietaker forplikter seg til å tilbakelevere huset med alt tilbehør i samme stand som ved mottakelsen. Bortsett fra alminnelig slitasje og normal rengjøring erstatter leietaker enhver skade som har skjedd i leieperioden. Leietaker er inneforstått med at kulturhuset straks foretar utbedring av forvoldte skader og leietaker forplikter seg til å refundere kulturhuset alle utlegg etter regning.

Såfremt leietakers benyttelse av bygningen med tilbehør medfører slike skader at istandsettelse ikke kan foretas innen kulturhusets neste utleie, eller kulturhusets egen bruk av bygning og tilbehør, og kulturhuset som følge av dette i forhold til neste leietaker mister leieinntekter og/eller pådras erstatningsansvar, eller kulturhuset selv mister inntekt fordi huset ikke er til disposisjon for ny leietaker eller kulturhuset selv, er leietaker ansvarlig for ethvert tap m.v. som kulturhuset måtte få i den anledning.

12. Kulturhuset er i tilfelle av ekstraordinære situasjoner som ligger utenfor kulturhusets innflytelse – så som politiforbud, opptøyer, krig, landesorg, force majeur eller andre situasjoner som etter kulturhusets skjønn gir rimelig grunn til å frykte at det kan oppstå risiko for overlast på publikum eller skade på bygning eller dens tilbehør og inventar – berettiget til uten varsel å annullere denne kontrakt. Ved annullering av kontrakten som omtalt ovenfor, er kulturhuset ikke ansvarlig overfor leietaker. Kulturhuset kan, dersom annullering skyldes forhold som kan legges leietaker til last, kreve erstatning av denne.

Spesielle avtaler som leietaker påberoper seg i dette kontraktsforhold er kun gyldig dersom dette er med i denne kontrakten, eller foreligger i skriftlig form, undertegnet av ansvarlig leietaker og Sandnes kulturhus.

Redusert leie ved bruk av Sandnes kulturhus & KINOKINO

Formålet med ordningen er å gjøre det økonomisk mulig for frivillige lokale og regionale organisasjoner, kunstnere, samt institusjoner å bruke Sandnes kulturhus og KINOKINO som arena for sine kulturarrangement, og dermed bidra til vitalisering av kulturlivet i Sandnes.

Husleietilskudd gis til konserter, teater- eller danseforestillinger, litteraturarrangement og andre sceniske produksjoner. I spesielle tilfeller kan husleietilskudd også gis til andre kulturarrangement.

Arrangement som innvilges husleietilskudd skal være åpne for alle.

Redusert leie ved bruk av stor sal, liten sal og foajé settes ut i fra kultursjefens budsjettrammer, men vil ikke overstige 40% begrenset oppad til kr 40.000,-.

Tilsagn om reduksjon i pris for leie av Sandnes kulturhus og KINOKINO gis av Sandnes kunst- & kulturhus KF. Søker skal motta skriftlig svar, og et eventuelt avslag skal være begrunnet. Foretaket søker Sandnes kommune, kultur om refusjon tilsvarende redusert beløp.

Ordningen erstatter tidligere reglement for husleietilskudd ved bruk av Sandnes kulturhus.

Ønsker du å ha arrangement i kulturhuset?

Ta kontakt på adm@sandnes-kulturhus.no for mer informasjon angående leie.


Salg

Billettsalg & Markedsføring

Sandnes kunst & kulturhus benytter TIX sitt billettsystem for salg av billetter. Alle som leier scener av Sandnes kunst & kulturhus må benytte dette billettsalgssystemet.

For å kunne legge billetter ut for salg, må vi ha opplysninger om arrangementet. Disse opplysningene fylles inn i skjemaet Informasjon om arrangement som du får tilsendt sammen med prisoverslaget for ditt arrangement.

Bilder:

Til trykket program min. 1 MB, 300 dpi, format: JPEG -Sendes direkte til goes@sandnes-kulturhus.no.
Til websidene ca 1920px x 1080px. Liggende format -Sendes direkte til abf@sandnes-kulturhus.no
Bildene skal være uten tekst på selve bildet!

Sandnes kunst & kulturhus oppgir billettprisen inkludert avgift i all markedsføring. Dette er også viktig på annet informasjonsmateriell dere produserer.

Alle åpne arrangement blir lagt ut på hjemmesiden til Sandnes kunst & kulturhus, samt oppført i det trykte programmet som sendes ut to ganger pr.år. Dette er en del av den obligatoriske markedsføringen av arrangementer på våre scener.

Ta konakt med Anne Beth Fredheim abf@sandnes-kulturhus for mer informasjon.

   
 

Nyhetsbrev

Ved å motta vårt nyhetsbrev får du tilgang på siste nytt og våre beste tilbud levert rett til din e-post.

Firmakontakt Som firmakontakt blir du vårt bindeledd til din bedrift. Du vil motta tilbud og forhåndsinformasjon om kulturhusets forestillinger via epost. Firmakontakten skal aktivt videreformidle informasjonen til de andre ansatte i bedriften og prøve å oppmuntre til gruppebestillinger. Ønsker du mer informasjon eller om noe virker uklart kan du gjerne ta kontakt pr epost abf@sandnes-kulturhus.no eller mobil 970 91 367.

Kategorier